Beslagrecht.nl - overzicht, nieuws, wetgeving, rechtspraak

Begrippen

Absoluut recht
Advocaat
Afgifte
Afhankelijk recht (3:7/3:82 BW)
Akte (156 lid 1 Rv)
Arbitrage
Authentieke akte (156 lid 2 Rv)
Baten
Belanghebbende
Bepaalde bescheiden
Beperkt recht (3:8 BW)
Beschikking
Beschikkingsbevoegdheid
Beschikkingshandeling
Beslag
Beslagene
Beslagexploot
Beslagincident
Beslaglegging
Beslagobject
Beslagprocedure
Beslagrecht
Beslagverbod
Betekening
Bevelschrift
Bevrijdende verjaring (3:306-3:326 BW)
Bewaarder
Bewaring
Bewijsbeslag
Bewijsbeslag IE (1019b Rv e.v.)
Bewijsbeslag niet-IE (730 Rv)
Bezit (3:107-3:125 BW)
Bezwaring
Bijzondere gemeenschap
Bindend advies
Blokkerende werking
Botsend beslag
Cassatie (402 Rv)
Centrale Raad van Beroep
Civielrechtelijk beslag
Conservatoir beslag tot afgifte of levering (730 Rv)
Cumulatief beslag
Dagvaarding
Deelgenoot
Deelgenotenbeslag (733 Rv)
Derdenbescherming
Derdenverzet
Deurwaarder
Dwangbevel
Eenvoudige gemeenschap (3:166 lid 1 BW)
Eis in reconventie (136 Rv)
Exhibitieplicht
Exploot (45 Rv)
Faillissement
Fiduciair eigendom
Fishing expedition
Gebruiksrecht
Geldvordering
Gemeenschap (3:166 BW)
Gerechtsdeurwaarder
Gerechtshof
Geregistreerde onderhandse akte
Geschillenbewind (710 BW)
Gezag van gewijsde
Goederen (3:1 BW)
Goederen voor de openbare dienst (436 Rv)
Hoge Raad
Hoger beroep (339 Rv)
Huwelijksgoederengemeenschap
Ingebrekestelling (6:82 lid 1 BW)
Inschrijving
Kantonrechter
Kettingbeding
Kort geding
Kracht van gewijsde
Kwalitatieve verplichting (6:252 BW)
Levering (3:84 BW)
Maritaal beslag (768-770c Rv)
Mediation
Misbruik van recht (3:13 BW)
Nadeelvereiste
Nalatenschap
Notaris
Om baat
Om niet
Onderhandse akte (156 lid 3 Rv)
Openbaar
Openbare registers (3:16 BW)
Overbetekening
Overdracht (3:84 BW)
Paulianabeslag (737 Rv)
Persoonlijk recht
Proces-verbaal
Proportionaliteit
Rechtbank
Rechtmatig belang
Rechtsbetrekking
Rechtshandeling (3:32-3:59 BW)
Rechtsmiddel
Rechtsmiddelenregister (433 Rv)
Rechtsmiddelenverbod
Rechtsverhouding
Rechtsvordering (3:296-3:305d BW)
Registergoederen (3:10 BW)
Registratie (Belastingdienst)
Relatief recht
Retentierecht (3:290-3:295 BW)
Samenloop van beslagen
Schakelbepaling
Schorsende werking
Schorsing
Schuldsanering (284 Fw)
Subsidiariteit
Substitutie
Surseance van betaling (214 Fw)
Toekomstige vordering
Uitvoerbaar bij voorraad
Vangnetbepaling
Verhaalsbeslag
Verhaalsrecht (3:276-3:295 BW)
Verjaring
Verkrijgende verjaring (3:99-3:106 BW)
Verkrijging (art. 3:80 lid 1 BW)
Vermogensrecht (3:6 BW)
Verrekening (6:127 BW)
Verschoningsrecht
Vervaltermijn
Vervreemden
Vervreemding
Verzet
Verzoekschrift (278 Rv)
Verzuim (6:81 BW)
Volmacht (3:60-3:79 BW)
Vonnis
Voorlopige voorziening
Voorrang (3:278 lid 1 BW)
Voorrecht (3:278 lid 2 Rv)
Voorzieningenrechter
Vordering
Vreemdelingenbeslag (765-767 Rv)
Wettelijke gemeenschap